Algemene voorwaarden

1. Inwerkingtreding contract

De inwerkingtreding van het contract vangt aan op het moment dat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend. De facturatie en duur van het contract treden in werking vanaf de website is geïnstalleerd. De duur van de installatie bedraagt in normale gevallen 30 dagen. Ava Nexus brengt de Klant hiervan op de hoogte via e-mail. Wanneer de installatie na 90 dagen nog niet is voldaan, heeft de Klant het recht om af te zien van de overeenkomst. In dat geval wordt de overeenkomst ontboden, zonder dat de Klant uit dien hoofde aanspraak kan maken op enige andere vergoeding dan de opstartkost. Bij het o

Ava Nexus behoudt zich het recht om de overeenkomst te ontbinden, mocht zich na onderzoek uitwijzen dat Ava Nexus op grond van technische specificaties niet zou kunnen voldoen aan onderhavige overeenkomst.

2. Verplichtingen Klant

Het uitvoeren van de verplichtingen ten laste van de Klant is noodzakelijk om een goede uitvoering van de overeenkomst te kunnen verzekeren. Bij gebreke hiervan beschouwt Ava Nexus zich al ontbonden van iedere verplichting zonder daarom echter de Klant te ontslaan van de verbintenis.

De Klant kan geen enkel recht doen gelden op welke dienst dan ook als hij/zij/hen verzaakt aan de plicht om de vereiste betalingen te voldoen, binnen de opgegeven termijn van betaling. Dit gebeurt zonder dat een voorafgaande en specifieke ingebrekestelling nodig is. Deze clausule is geldig voor de nood aan een ingebrekestelling.

3. Verplichtingen Ava Nexus

Ontwikkeling en ingebruikstelling van een website met 1 tot 10 pagina’s.

De lay-out, infrastructuur, resolutie van de afbeeldingen, lettertype en functionaliteiten worden bepaald door Ava Nexus. De Klant is verantwoordelijk voor het afleveren van de teksten. Deze dienen via elektronische e-mail bezorgd te worden op info@avanexus.be in een .doc/.docx/.pdf format.

Ava Nexus verleent de Klant het recht op een correctieronde betreffende het kleurenpallet. Ava Nexus verleent de Klant dit kleurenpallet via elektronische e-mail of via een fysiek gesprek.

Ava Nexus verleent de Klant het recht op een correctieronde betreffende de website. Dit gebeurt door middel van een template op de server van Ava Nexus of een uitgebreid telefoongesprek of een fysiek gesprek.

Alle details omtrent de vormgeving en infrastructuur van de website, het kleurenpallet en de correctieronde worden als goedgekeurd beschouwd indien de Klant 7 dagen na ontvangst geen opmerkingen formuleert via elektronische e-mail.

Ava Nexus behoudt zich het recht om alle intekeningen te weigeren zonder daarover een standpunt te moeten formuleren. Alle intekeningen die aansporen tot haat of in strijd zijn met de rechten van de mens zullen automatisch worden afgekeurd.

Na goedkeuring van de correctieronde van de website zal de website automatisch na maximaal 21 dagen gepubliceerd worden.

4. Hosting

Ava Nexus verbindt zich ertoe om de website/webshop te hosten op een hosting service naar keuze, gedurende de duur van het contract. De website is zichtbaar voor het publiek dat surft op het internet. Rekening houdend met de specifieke kenmerken van het internet, garandeert Ava Nexus noch de toegang zonder onderbreking tot de website, noch een bepaalde surfsnelheid, noch de onmogelijkheid tot hacking of andere vormen van cybercriminaliteit.

5. Onderhoud

De Klant heeft het recht om de website te laten updaten met nieuwe teksten, afbeelding of infrastructuur, mits dit niet meer dan 3x per jaar gebeurt en de aanpassingen maximaal 20% van de totale inhoud van de website bedragen. Iedere aanpassing die meer dan 20% van de totale inhoud van de website bedraagt, vraagt een nieuwe offerte en facturatie.

6. E-mailadressen

De klant heeft het recht om gratis een aantal e-mailadressen te laten aanmaken met een maximum zoals bepaald is in de overeenkomst. De e-mailadressen zijn van het type naam@domeinnaam.be

7. Registratie domeinnaam

Ava Nexus zal met de Klant de domeinnaam voor de website bepalen. Ava Nexus ontfermt zich over de formaliteiten voor de registratie ervan. Wanneer een domeinnaam dient overgenomen te worden, voorziet de Klant aan Ava Nexus de correct overnamegegevens waaronder de Authentification ID. Het niet beschikbaar zijn van een bepaald domeinnaam voorziet de klant niet van het recht om de overeenkomst vroegtijdig te onderbreken. Mits na 30 dagen nog steeds geen domeinnaam werd overeengekomen, behoudt Ava Nexus zich het recht om naar eigen goeddunken en in het belang van de commerciële activiteiten van de Klant een geschikte domeinnaam te registreren.

8. Aansprakelijkheid Ava Nexus

Ava Nexus beperkt zich tot een middelenprestatie en geen resultaatsverbintenis. In geen geval zal Ava Nexus aansprakelijk kunnen worden gesteld voor indirecte schade zoals het verlies van omzet, inkomsten, winst, commissie, enz…

Ava Nexus komt niet tussen en is niet betrokken in de verbintenissen van andere IT/telecom providers.

9. Betalingsmodaliteiten

Alle bedragen zijn onmiddellijk en contant, in Euro’s (€), betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Ava Nexus op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Het recht van de Klant om eventuele vorderingen Ava Nexus te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De eerste factuur wordt aan de klant bezorgd vanaf het moment van online zetten of afleveren van een product.

De Klant wordt geacht in te stemmen met de factuur, indien zij eventuele klachten/bezwaren niet binnen drie (3) werkdagen gedetailleerd en schriftelijk middels aangetekend schrijven aan Ava Nexus meldt. Een eventuele klacht ontslaat de Klant niet uit zijn/haar/hen betalingsverplichting.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur, dewelke 14 dagen bedraagt, is de Klant van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH.

Bij gebreke aan betaling van de hoofdsom en van de verwijlintresten, binnen de 15 werkdagen na de verzending van een aanmaning per aangetekende brief, zal alle niet gerechtvaardigde vertraging in de betaling van de facturen van Ava Nexus, van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, een verhoging van 10% van het oorspronkelijk gefactureerd bedrag als gevolg hebben ten titel van forfaitair schadevergoeding, met een minimum van € 250,00, te verhogen met de gerechtskosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering.

De gehele vordering van Ava Nexus, ook dat gedeelte dat nog niet in geïncasseerd of nog niet bij een factuur in rekening is gebracht, is onmiddellijk ten volle opeisbaar:

  • Bij niet stipte betaling van door Klant verschuldigde bedragen
  • Indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of verkrijgt, haar rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel ontbonden, respectievelijk geliquideerd wordt
  • In geval van overdracht of fusie in hoofde van de Klant
  • Indien en zodra enig beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd

10. Duur van de overeenkomst-ontbinding-vernieuwing

De overeenkomst geldt voor een niet-reduceerbare en onherroepelijke duur van 36 maanden. De Klant kan evenwel de overeenkomst laten ontbinden op voorwaarde van een ontbindingsvergoeding gelijk aan de nog niet betaalde maandelijks bedragen voor de lopende duurtijd. In geval van alle andere contractbreuken, zoals het staken van betalingen, is de Klant gehouden om aan Ava Nexus deze ontbindingsvergoeding gelijk aan de nog niet betaalde de nog niet vervallen maandelijkse bedragen voor de lopende duurtijd te betalen.

De overeenkomst wordt verlengd met een duur van 1 tot 3 jaar, na schriftelijke toestemming van beide partijen.

Bij ontbinding vervalt het recht op gebruik van custom software van Ava Nexus.

Bij ontbinding wordt de Klant eigenaar van de distributiecode mits de betaling van een afkoopsom van €600,00. Bij een aangekoppelde webshop geldt het bedrag van €750,00 als afkoopsom.

De distributiecode is onderhevig aan onze standaard licentie.

11. Standaardlicentie

De klant heeft het recht om de distributiecode te gebruiken voor persoonlijk gebruik en/of commerciële doeleinden (een “eenmalige installatie”).

De klant heeft niet het recht om de distributiecode te distribueren of door te verkopen.

Contact Info

Overtuigd van onze resultaten? Neem dan gerust contact met ons op en we bekijken wat we voor jou kunnen betekenen.


03 899 32 42

info@avanexus.be

Pierstraat 247, 2550 Kontich


Geen tijd? Save dan mijn gegevens op je smartphone.